காதல்

காதலர் தினம் – வருடாந்திர  இதய பரிசோதனை

என் இதயம்
அவளிடத்திலும்
அவளது இதயம்
என்னிடத்திலும்
ஆரோக்கியமாக
துடிக்கின்றனவா
என உறுதிச்செய்துக்கொள்ளும்
வருடாந்திர
இதய பரிசோதனைத்தான்
காதலர் தினம்..

Comment here