தோற்றத்தைக் கொண்டு மனிதனை மதிப்பிட இயலாது

ஒரு மலரையோ, ஒரு பட்டுப் பூச்சியையோ
அதன் தோற்றத்தைக் கொண்டு மதிப்பிட்டு விடலாம்.
ஆனால் மனிதனை அவ்வாறு மதிப்பிட இயலாது!

Check Also

ஆசிரியர் குச்சியை விட்டதன் விளைவு

ஆசிரியர் குச்சியை விட்டதன் விளைவு.. மாணவர்கள் கத்தியுடனும்.. போலீஸ் லத்தியுடனும்.!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *