நீங்கள் உண்மையையே பேசும்போது 

நீங்கள் உண்மையையே பேசும்போது எதையும் நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.

-மார்க் டுவைன்.

Check Also

தோற்றத்தைக் கொண்டு மனிதனை மதிப்பிட இயலாது

ஒரு மலரையோ, ஒரு பட்டுப் பூச்சியையோ அதன் தோற்றத்தைக் கொண்டு மதிப்பிட்டு விடலாம். ஆனால் மனிதனை அவ்வாறு மதிப்பிட இயலாது!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *