தைரியம்

மனசாட்சி இல்லாத தைரியம் என்பது ஒரு காட்டு விலங்கைப் போன்றது.
– ராபர்ட் க்ரீன் இங்கர்சால்.

Check Also

தோற்றத்தைக் கொண்டு மனிதனை மதிப்பிட இயலாது

ஒரு மலரையோ, ஒரு பட்டுப் பூச்சியையோ அதன் தோற்றத்தைக் கொண்டு மதிப்பிட்டு விடலாம். ஆனால் மனிதனை அவ்வாறு மதிப்பிட இயலாது!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *