லட்சியம்

கஷ்டத்தை அனுபவிக்காமல் எந்தவொரு மனிதரும் அவரது லட்சியத்தை அடைய முடியாது.

– காமராசர்.

Check Also

தோற்றத்தைக் கொண்டு மனிதனை மதிப்பிட இயலாது

ஒரு மலரையோ, ஒரு பட்டுப் பூச்சியையோ அதன் தோற்றத்தைக் கொண்டு மதிப்பிட்டு விடலாம். ஆனால் மனிதனை அவ்வாறு மதிப்பிட இயலாது!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *