சுதந்திரம்

அரசியல் வாழ்க்கையிலும் சமூக வாழ்க்கையிலும் ஒருவன் சுதந்திரம் பெறலாம். ஆனால் ஆசைகளுக்கும் கோபத்திற்கும் அவன் அடிமையாக இருந்தால் உண்மையான சுதந்திரத்தின் தூய இன்பத்தை அவனால் உணர முடியாது.
– விவேகானந்தர்

Check Also

தோற்றத்தைக் கொண்டு மனிதனை மதிப்பிட இயலாது

ஒரு மலரையோ, ஒரு பட்டுப் பூச்சியையோ அதன் தோற்றத்தைக் கொண்டு மதிப்பிட்டு விடலாம். ஆனால் மனிதனை அவ்வாறு மதிப்பிட இயலாது!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *