ஊடலில்கூட வேண்டாம் பிரிவு

♥♥♥♥ என்னவளே……
நீகொள்ளும் கோவங்களில் உணர்கின்றேன்..
என் மீது நீ கொண்ட காதலின் ஆழத்தை….
அத்தனையும் பிடிக்கின்றது உன்னிடத்தில்…
காதலின் ஆழம் காண ஊடல் வேண்டும் ….
எங்கள் காதலில் ஊடலில்கூட பிரிவு வேண்டாம்..
தாங்கும் இதயம் என்னிடம் இல்லை!!
உன் பிரிவை.. உன் கண்ணீரை..
தாங்கும் இதயம் என்னிடம் இல்லை ♥♥♥♥

Check Also

காதலின் மடியில்….

நீ கட்டிய தாலிக்காக உன்னுடன் வாழவில்லை உன் இதயத்தால் கட்டப்பட்டதால் உன்னுடன் வாழ்கிறேன் தாலி வெறும் கயிறு தான் துடிக்கும் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *