தினம் ஒரு பொன்மொழி

தினம் ஒரு தகவல்

பொறுமை

இவ்வுலக வாழ்க்கையில் சம்பாதித்துக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள் எல்லாவற்றிலும் மிக மிக உயர்ந்தது பொறுமை. – மகாகவி பாரதியார்

Read More »

மதத்தின் ரகசியம்

மதத்தின் ரகசியம் கொள்கைகளில் இல்லை, செயல்முறையில் தான் உள்ளது. நல்லவனாக இருப்பது, நன்மை செய்வது – இதுதான் மதத்தின் முழுப்பரிமாணம்.

Read More »

முடியாது என்று நீ சொல்வதை எல்லாம் யாரோ ஒருவன் எங்கோ செய்துகொண்டிருக்கிறான் – அப்துல் கலாம்

முடியாது என்று நீ சொல்வதை எல்லாம் யாரோ ஒருவன் எங்கோ செய்துகொண்டிருக்கிறான். – அப்துல் கலாம்

Read More »